PROJECTS         ABOUT         CONTACT
~Join our Mailing List~

Viktor Kopp


Ingenting är klart
February 2023Ingenting är klart 

Viktor Kopps portaler, kallade målningar, skickar oss till olika platser, tankar och stämningar. Dessa portaler är oerhört laddade med innehåll, de är både i rummet där vi befinner oss, i galleriet, men också i var eller vad de pekar på. Dit, där och hur de vill berätta. Titlar, vinklar, hörn, punkter, choklad och linjer finns på plats, både här och där. Kopp säger till mig att det för honom handlar om att jobba med en aspekt av måleri som är här och där, både hos oss men samtidigt någon annanstans. Bildernas djup är stort och flyktigt på samma gång, det som finns på ytan är en bråkdel av känslan de framkallar. Samtidigt som den ytan klarar av att visa oss ut i det okända, eller kanske vidare på den resan, på platsen de pekar mot.

Vi pratade också om vikten av att få tänka sig bort genom bilder. Till exempel i en bild som blir en portal till en annan plats samtidigt som den är sig själv och dessutom föreställer sig själv. Måleriet föreställer måleri, en bild. Dörrarna i målningarna har inga sidor i bild, det ger ett förslag på hur det står till. I all den här rumsligheten och i tankarna om rumslighet kan man bli påmind om att det är svårt att bestämma sig var man ligger på en skala mellan verklighet och fiktion i sina tankar ibland. Att tänka genom bild och att kommunicera via bild kommer kanske aldrig att bli just klart, det bör vara dunkelt. Varken färdigt eller tydligt. Dörren som symbol för mig betyder i målningarna att stora mängder energi kommer att behövas i mötet med den, jag vet ju inte vad som finns där när jag öppnar den. Men jag ser fram emot att gå igenom den. Vad är klart?

Text: Max OckbornIngenting är klart (Nothing is Finished / Clear)

Viktor Kopp's portals, called paintings, send us to different places, thoughts and moods. These portals are extremely loaded with content, they are both in the room where we find ourselves, in the gallery, but also in where or what they point to. As in that place of where and what, there, and in how they want to tell us. Titles, angles, corners, points, chocolate and lines are in place, both here and there. Kopp tells me that for him it's about working with an aspect of painting that is here and there, both with us but at the same time somewhere else. The depth of the images is great and fleeting at the same time, what is on the surface is a fraction of the sensation they evoke. At the same time the surface is able to show us out into the unknown or perhaps further on a journey to the place that they point towards.
We also talked about the importance of being able to be transported by means of images, into images (to think yourself away through images). For example in an image that acts as a portal into another place whilst being itself also while depicting its own self. The painting represents painting, an image. The doors within the paintings have no sides, that might give a suggestion of how things are. In all this spatiality and in the thoughts of spatiality, one can be reminded that it is difficult to decide where one lies on a scale between reality and fiction in one's thoughts sometimes. Thinking through images and communicating through images will perhaps never be exactly clear, it should be murky; neither complete nor clear. The door as a symbol within the paintings, for me, means that a large amount of energy will be needed in meeting with it, as I don't know what will be there when I open it. But I'm looking forward to going through it. What is clearly, definitely, brightly, compactly, distinctly, serenely and glassily done?

Text: Max Ockborn
With support from:
Celsius Projects, Celsiusgatan 45, 212 14 Malmö